Útkövetés

Címlap Aktuális projektjeink EU-s projektek „ESÉLYTEREMTŐ II.” projekt (TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0044)
„ESÉLYTEREMTŐ II.” projekt (TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0044)

 

Az Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány (mint Főpályázó) a komlói Belső Tűz Egyesülettel konzorciumban sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.3.1-C-09/2 („Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai) pályázati kiírásra. Az elnyert támogatási összeg 79.628.636,- Ft (a teljes projektköltség 100%-a).
A projekt időtartama:     18 hónap (2011. 03. 01. - 2012. 08. 31.)
A projekt rövid leírása: 
Az "ESÉLYTEREMTŐ II." projekt min. 70 fő halmozottan hátrányos helyzetű (munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskereső, ill. inaktív) min. 70%-ban roma származású célcsoporti személy bevonásával Baranya megye 3 hátrányos helyzetű (Komlói, Sásdi, és Pécsi) kistérségében 3 megvalósítási helyszínen (Pécsett, Komlón, Sásdon) valósul meg 18 hónapon keresztül (2011. 03. 01-jétől 2012. 08. 31-ig). A bevontak egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv alapján helyszínenként 510 órás, 8 hónapos komplex képzési és szolgáltató programban vesznek részt, melynek keretében problémafeltárás, állapotfelmérés, diagnóziskészítés, önálló életvezetési készségek erősítése, kulcskompetenciák fejlesztése, önálló családi életre és a munkavállalói szerepre való felkészítés, állapotjavítás, képzésbe, oktatásba való bejutást, ill. a gátló problémákat kiküszöbölő segítségek zajlanak, hogy a célcsoport elhelyezkedési esélyei jelentősen javuljanak. Ezt 6 hónapos intenzív utánkövetés (benne a célcsoport képzésbe, ill. munkába helyezésének elősegítése), majd a projekt értékelése és zárása követi.
 
A projektbe bevonni kívánt (tervezett) célcsoporti létszámok kistérségenként, településenként:
 
Szervezet
Kistérség/település
Tervezett célcsoporti létszám
Eset-menedzserek száma
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány
Pécsi kistérség – elsősorban Pécs M. J. Város, ill. a környező települések
28 fő
2 fő
Sásdi kistérség - elsősorban Sásd városa és környéke
14 fő
1 fő
Belső Tűz Egyesület
Komlói kistérség – elsősorban Komló város és a közeli települések
28 fő
2 fő
Összesen
70 fő
5 fő
 
 
A megvalósítási helyszíneken tervezett célcsoporti létszámok:
 
Helyszín
Tervezett célcsoporti létszám
Pécs (2 csoport)
14 fő
14 fő
Komló (2 csoport)
14 fő
14 fő
Sásd (1 csoport)
14 fő
ÖSSZESEN:
70 fő
 
 
A bevonni kívánt célcsoport jellemzői:
 
A projektbe bevonni kívánt célcsoport alapvetően azok a 18. életévüket betöltött, illetve a projekt indulásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek alkotják, akik:
 • a munkaügyi központ igazolása alapján munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők, valamint
 • a munkaügyi központ igazolása és a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata alapján a munkaerőpiacon inaktív embereknek számítanak.
Az „ESÉLYTERMTŐ II.” projekt – a fenti kritériumoknak megfelelő célcsoporton belül – kiemelten kívánja kezelni az alábbi társadalmi csoportokat is:
 • inaktív személyek, akik nem szerepelnek a munkaügyi jellegű nyilvántartásokban,
 • akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak,
 • cigányok/romák
 • szegregált lakókörnyezetben élők,
 • ellátásban nem részesülő megváltozott munkaképességű személyek,
 • munkatapasztalattal nem rendelkezők,
 • szenvedélybetegek,
 • pszichés betegséggel küzdő emberek,
 • utógondozói ellátásban részesülő nagykorú fiatalok,
 • intézményekből kikerülő személyek.
A célcsoport minden tagjára általánosan jellemző, hogy alacsony iskolai végzettségűek, vagy elavult, ill. nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek. A bevonni kívánt célcsoporti kör – különböző okoknál fogva – külső segítség nélkül nem vagy csak igen nehezen tud a munkaerőpiacon elhelyezkedni, illetve egy esetleges elhelyezkedés esetén pedig csak rövid ideig tudja állását megtartani. Azonban az elhelyezkedési nehézségek csak tüneti jelenségei e nehéz helyzetben lévő társadalmi csoportok problémáinak. Esetükben alapvetően a társadalmi integrációs (szocializációs) folyamatok deficitjei jelentik a fő akadályt, ennek elősegítése pedig egy igen hosszú és többlépcsős, ill. sokváltozós folyamat eredményeként létrejövő egyéni és csoportos motivációs bázison, valamint az egyéni kompetenciák és eszköztárak kibővülésén alapulhat, melyre projektünk egy komplex szolgáltatói csomag kidolgozásával és alkalmazásával igyekszik a gyakorlatban is használható megoldást találni.
Kidolgozott, kipróbált módszerünket már nagy sikerrel alkalmaztuk az „ESÉLYTEREMTŐ” (TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0038) projekt keretében is, a célcsoport döntő hányada OKJ-s képzésbe került, vagy sikeresen helyezkedett el a munkaerőpiacon.
 
A projekt keretében nyújtandó szolgáltatások:
Az „ESÉLYTEREMTŐ II.” projekt keretében nyújtandó szolgáltatások sokrétűek, ill. a célcsoport igényeinek és szükségleteinek fokozott figyelembe vétele mellett – az egyénre szabott szolgáltatói csomagok alapján – megfelelőek az egyéni esetkezelés módszereinek eredményes alkalmazásához. A szolgáltatások mindegyikét lehetőség szerint a megvalósítási helyszíneken biztosítjuk, egyes szolgáltatások azonban a megyeszékhelyen lesznek elérhetők, ehhez a célcsoport csoportos utaztatására lesz szükség. A célcsoport (és a munkáltatók) számára biztosított szolgáltatások alapvetően az alábbiak:
 • problémafeltárás és állapotfelmérés az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében
 • diagnóziskészítés az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv megalapozása érdekében, objektív adatok és szubjektív módszerek (pl. interjúk) alapján
 • egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és az ebben megfogalmazott fejlesztési és esetkezelési lépések végrehajtása;
 • önálló életvezetési készségek erősítése a szociális, állampolgári, munkavállalói és a hatékony érdekérvényesítést elősegítő készségek (pl. érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, konfliktuskezelés, az információk kezelésének képessége, előrelátás, döntéshozatali folyamatok) fejlesztésével, az álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programokkal, a munkamotiváció erősítésével, a munkába állással, képzéssel kapcsolatos információk átadásával, az ehhez szükséges tanácsadással, ill. eléréséhez segítségnyújtással;
 • kulcskompetenciák fejlesztése pl. az írás, olvasás, számtani műveletek végzése, a megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, problémamegoldás területén, a funkcionális analfabétizmus felszámolásával, a hatékony tanulás elősegítésével, tanulástechnikai tréninggel, a tanulási motiváció erősítésével, a 8 általános iskolai végzettség megszerzésének elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatásával, a szakképzésbe való bekapcsolódás elősegítésével, OKJ-s képzési lehetőségek felkutatásával, a képzés támogatásával;
 • felkészítés az önálló családi életre és a munkavállalói szerepre, valamint ezek összehangolására, az ehhez szükséges társas, családi kompetenciák kialakításával a háztartásban élő családtagok bevonásával;
 • állapotjavítás a személyiségzavarokat korrigáló, a szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást elősegítő programokkal, ennek érdekében önsegítő csoportok létrehozásával;
 • az elhelyezkedését gátló alapvető problémákat kiküszöbölő segítségek biztosítása az egészségügyi ellátásokhoz jutás elősegítésével, ingyenes mobil szűrések megszervezésével, pályaalkalmassági vizsgálattal, rehabilitációs programok elérhetővé tételével, gyermekek napközbeni ellátásához, házi segítségnyújtáshoz és más szolgáltatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutás segítésével;
 • befogadóbb munkáltatói attitűd kialakítását segítő programok szervezése munkáltatók számára kidolgozott képzéssorozat és szakmai konferencia lebonyolításával.
A projekt célcsoportjára vonatkozó problémafeltárás és állapotfelmérés, valamint a diagnóziskészítés és az egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási tervek elkészítése 2011. májusban történik meg, a komplex képzési program pedig 2011 júniusától 2012. február végéig (8 hónapon, 34 héten keresztül) 3 megvalósítási helyszínen (Pécsett, Komlón, és Sásdon), időben egymással párhuzamosan fog lezajlani. Egy-egy megvalósítási helyszínen átlagosan heti 3 alkalommal, napi 5 órában történnek a fejlesztő képzések, tréningek, egyéni és csoportfoglalkozások, ez helyszínenként összesen 102 képzési napot és 510 képzési órát jelent a szolgáltatási időszak alatt.
A célcsoport egyéni esetkezelését legfőképp a 14 fős csoportok esetmenedzserei végzik, ők állandó jelleggel az adott helyszíneken a célcsoport rendelkezésére állnak, de a komplex képzési program keretében a projekt megvalósításába bevont szakemberek is gyakorta a megvalósítási helyszíneken tevékenykednek, az önálló életvezetés, az állapotjavítás és a kulcskompetenciák fejlesztése stb. terén egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetnek.
 
AZ AKKREDITÁLT KOMPLEX KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMA:
 
1.      Projektstáb felkészítése képzéssel, tréningekkel: 18 óra (3 nap)
 
2.      A már akkreditált „Esélyteremtés, esélynövelés” elnevezésű (a korábbi „ESÉLYTEREMTŐ” projektben is sikerrel alkalmazott) komplex képzési program tartalmának (tematikáinak, tananyagainak stb.) aktualizálása, összeállítása
 
3.      Komplex képzési program megvalósítása helyszínenként összesen 510 órában (a 3 megvalósítási helyszínen mindösszesen 2.250 órában):
 
a)    Előzetes tudás- és készségszint felmérése: ~5 óra
b)    Egyéni fejlesztési tervek elkészítése az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében megtörtént problémafeltárás, állapotfelmérés, diagnóziskészítés alapján, a szükséges szakterületek bevonásával.
c)     1. modul – Önálló életvezetési készségek elősegítése (összesen: ~155 óra):
 • csapatépítés (~10 óra),
 • személyiségfejlesztő és önismereti képzések, tréningek (~50 óra),
 • motivációs bázisok erősítése, (~20 óra),
 • hatékony konfliktuskezelési, ill. asszertivitási készségek fejlesztése (~20 óra),
 • ön- és csoportérdek-érvényesítést elősegítő képzés (~10 óra),
 • képzések hatékonyabb elérését elősegítő információk átadása, pályaorientációs felkészítés (~20 óra),
 • az ésszerű családi „gazdálkodásra”, háztartásvezetésre való felkészítés (~15 óra),
 • hivatalos ügyek intézésére való felkészítés (~10 óra)
d)    2. modul – Kulcskompetenciák fejlesztése (összesen: ~ 250 óra):
 • tanulási technikák fejlesztése (a „tanulás tanulása”),
 • anyanyelvi kommunikációs készségek fejlesztése (az íráskészség, az olvasási készség, az értő olvasás, a beszédkészség és a beszédmegértés fejlesztése),
 • számolási készségek fejlesztése,
 • alapvető digitális (pl. számítástechnikai) kompetenciák kialakítása, fejlesztése a felmerülő igény és szükséglet szerint.
A szakemberek, szakértők által „szabadon hagyott” időben a felkért szakemberek útmutatásai alapján folyamatos gyakorlás (szóbeli és írásbeli feladatok, tesztek, felmérő lapok kitöltése és megoldása, változatos csoportos és egyéni foglalkozási formák révén) zajlik az esetmenedzserek vezetésével
e)    3. modul – Felkészítés az önálló családi életre és a munkavállalói szerepre (összesen: ~100 óra):
 • a társas és családi kompetenciák (családi életre nevelés, gyermekvállalásra és gyermeknevelésre való felkészítés stb.) kialakítása a háztartásban élő családtagok bevonásával (~50 óra),
 • pályaorientációs tanácsadással (20 óra),
 • álláskeresési technikák (önéletrajz készítésének módszerei, hatékony álláskeresési módszerek alkalmazása, állásinterjúra való felkészítés stb.) oktatásával (~30 óra)
f)     Az egyes modulok lebonyolítása közben és zárásaként időszakos tudás- és készségszint-felmérések történnek.
 
4.      További szolgáltatások folyamatos biztosítása a célcsoport számára:
a)    Állapotjavítás: személyiségzavarokat korrigáló, a szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást elősegítő programok lebonyolítása pszichiáter és/vagy addiktológiai szakértő bevonásával, valamint önsegítő csoportok létrehozása és működtetése az esetmenedzserek szervező tevékenységének segítségével.
b)    A személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása: az egészségügyi ellátásokhoz jutás segítésével, ingyenes mobil szűrések megszervezésével, pályaalkalmassági vizsgálattal, rehabilitációs programok elérhetővé tételével, gyermekek napközbeni ellátásához, házi segítségnyújtáshoz és más szolgáltatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutás segítésével – az esetmenedzserek közreműködése révén, különböző szakmai (egészségügyi, szociális) szervezetek, intézmények bevonásával.
c)    OKJ-s végzettség megszerzésének elősegítése, támogatása: előre pontosan nem tervezhető, de a bevont szakemberek, szakértők véleményei alapján hozzávetőlegesen a résztvevők kb. 10%-a (min. 7 fő) számára szeretnénk biztosítani ezt az ingyenesen igénybe vehető, a projekttámogatásból (részben) finanszírozható szolgáltatást.
 
A projekt megvalósításába bevonni kívánt szakemberek:
 
Az Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány (mint akkreditált képzőintézmény), ill. a Belső Tűz Egyesület részéről a projekt végrehajtásába, konkrétan a célcsoport számára nyújtott szolgáltatások biztosításához – a vállalt tevékenységekhez kapcsolódóan és igazodva a célcsoport szükségleteihez – az alábbi szakértelmek kerülhetnek bevonásra:
Egyéni esetkezelésben:
 • szociális munkás, vagy
 • szociálpedagógus, vagy
 • szociális menedzser, vagy
 • gyermekvédelmi tanácsadó, vagy
 • jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó
Kulcskompetenciák fejlesztésében, funkcionális analfabétizmus felszámolásában:
 • pedagógus vagy
 • gyógypedagógus, vagy
 • pszichopedagógus, vagy
 • fejlesztő pedagógus
Állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programokban:
 • pszichológus, vagy
 • pszichiáter, vagy
 • mentálhigiénés szakember
Az önálló családi életre, valamint a munkavállalói szerepre való felkészítésben és ezek összehangolásában, ill. az ehhez szükséges társas kompetenciák kialakításában:
 • szociális munkás, vagy
 • pedagógus, vagy
 • munka-pályatanácsadó
Szenvedélybetegek kezelésében:
 • szociális munkás, vagy
 • pszichológus, vagy
 • pszichiáter, vagy
 • addiktológus.
A fenti szakértelmeket elsősorban a saját megvalósításban működtetendő komplex (a már akkreditált „Esélyteremtés, esélynövelés” elnevezésű) képzési programcsomag keretében, többségében szakmai partnerszervezetektől, képzőintézményektől vagy szakértői vállalkozásoktól stb. vásárolt szolgáltatásként kívánjuk alkalmazni. A szakértelmek többsége (pl. pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, szociológus, szociálpolitikus, addiktológiai szakértő, mentálhigiénés szakember, pszichológus, családterapeuta, team-szupervízor) már rendelkezésre áll, az esetleg még hiányzó és szükséges szakértelmek a projektindítás időszakában kerülnek kiválasztásra, illetve e szakértelmeket más szolgáltatóktól vásároljuk meg.
A projekt önálló weboldala itt érhető el!